Általános  Szerződési  Feltételek

 

1.     Általános rész

1.1.           A szolgáltató

Neve: Runner Futárszolgálat Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, )

Székhelye, telephelye, ügyfélszolgálati címe: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.

Postacím: 1507 Budapest, Pf. 188

Telefon: 203-0100

Fax: 204-4440

E-mail: runner@runnerkft.hu

Weboldal: www.runnerkft.hu

Rendelésfelvétel: 203-0100

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 07.30-tól 21.00-ig

 

1.2.           Megrendelő

Az a magán-, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános szerződési feltételekben leírtakat tudomásul veszi, illetve abban leírtaknak megfelelően a szolgáltatást igénybe veszi.

 

1.3.           A szolgáltató tevékenysége, területi hatálya

Alaptevékenysége: futárpostai tevékenység a Magyar Köztársaság területén.

 

A Runner Futárszolgálat vállalja, hogy a garantált idejű könyvelt postai küldemény felvételét végző alkalmazottja a küldeményt a címzettnek történő személyes kézbesítésig személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a küldemény címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

 

A szolgáltatások ellátásához a Runner Futárszolgálat postai közreműködőt is igénybe vehet.

 

1.4.           Felügyeleti szervek

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, Budapesti Igazgatóság

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 100.

Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf. 997

Telefon: 468-0500

Fax: 468-0626

e-mail: uszi-budapest@nhh.hu

 

 

 

1.1.           Az Általános Szerződési feltételek célja, hatálya, közzététele

Hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelőkre. Tartalmazza a futárszolgálat tevékenységének részletes leírását, igénybevételi lehetőségeit.

Jelen szerződés egyben a Megrendelőinkkel kötött Vállalkozási Szerződés melléklete, ezenkívül bárki által megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkon, internetes oldalunkon, illetve igény esetén faxon, és e-mailen is lekérhetők.

A Szolgáltató futárpostai tevékenységének hírközlési törvényben, kormányrendeletekben és az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott pontjaira a Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoznak.

 

2.     Szerződés létrejötte, módosítása, megtagadása, megszűnése

2.1.           A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a szolgáltató által történő felvételével, vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől – az igénybevevő javára - a felek közös megegyezéssel, egyező akarattal eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények átvétele, szállítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

2.2.           Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

A küldemény – ellenkező bizonyításig – a feladó tulajdonát képezi mindaddig, amíg azt a futár a címzettnek nem kézbesítette. A kézbesítésig a Megrendelő a küldeménnyel rendelkezhet, útközben feltartóztathatja, visszairányíthatja vagy a címzett adatait módosíthatja. A rendelkezésből adódó többletköltségeket a Szolgáltató felszámítja.

Ha a küldemény Szolgáltatón kívüli okból nem kézbesíthető, Szolgáltató azt visszakézbesíti a feladónak. Szolgáltató a küldeményt az átvételkor az oda-vissza különszolgáltatás díjának megfizetése ellenében kézbesíti a feladó részére.

 

2.3.           Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

Szolgáltató a szerződés megkötését, a megrendelést köteles elutasítani, ha:

̶            a szolgáltatás teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik,

̶            ha a küldemény jellege a szolgáltatás teljesítése során veszélyezteti a futár, vagy mások életét, egészségét, testi épségét, vagyonát,

̶            a feltételesen továbbítható küldeményre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg

 

 

 

Szolgáltató a megrendelést elutasíthatja, ha:

̶            a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák,

̶            a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre,

 

Ha a szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

 

2.4.           Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

̶            a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti;

̶            a küldemény kézbesíthetetlen;

̶            a Megrendelő a szolgáltatási szerződéstől eláll.

 

2.5.           Kézbesíthetetlen küldemények:

Kézbesíthetetlennek minősül a küldemény, ha

̶            azt a szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek kézbesíteni és feladónak visszakézbesíteni nem lehet, vagy

̶            a küldeményt terhelő díjat, a küldemény feladója – vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett – nem fizette meg.

Kézbesíthetetlen küldemény esetén a szolgáltató a küldemény kézbesíthetetlenségének megállapítását követő hatvanadik naptól számított egy hónapon belül a címzettet, ennek eredménytelensége esetén a feladót – a határidő megjelölésével és az átvétel elmulasztásának jogkövetkezményeire történő felhívás mellett – a küldemény átvételére felszólítja.

A Szolgáltató a kézbesíthetetlen küldeményeket a feladástól számított hat hónap elteltéig őrzi, utána a csomagküldeményt felbontja, majd értékesíti, illetve – ha nem értékesíthető – megsemmisíti. Az egyéb küldeményeket megsemmisíti. Az értékesítésből befolyt összeget – a felmerült költségek levonását követően, e költségek egyidejű feltüntetése mellett – bírósági letétbe helyezi.

 

3.     A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

3.1.           A szállításból kizárt tárgyak köre:

Minden olyan küldemény, melyhez kizárólag az egyetemes postai szolgáltatónak van jogosultsága, illetve olyan küldemény, mely tartalma, természete, tulajdonsága vagy csomagolása miatt bárkire veszélyt jelenthet, beszennyezhetik, megrongálhatják környezetünket.

Ezek:

̶            robbanásveszélyes anyagok,

̶            gyúlékony anyagok,

̶            lőfegyverek, lőszerek,

̶            a közbiztonságra különösen veszélyes anyagok,

̶            mérgező, ártalmas és maró anyagok,

̶            radioaktív anyagok, fertőző biológiai anyagok.

 

3.2.           A feltételesen szállítható tárgyak köre:

Minden olyan küldemény, mely megfelelő csomagolás hiányában bárkire veszélyt jelenthet, beszennyezheti, megrongálhatja környezetét.

Ezek:

̶            nem fertőző biológiai, laboratóriumi anyagok,

̶            törékeny tárgyak,

̶            folyékony anyagok,

̶            élő állatok.

 

3.3.           Csomagolás, lezárás, címzés

3.3.1.        Csomagolás

A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállítására alkalmas, a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról. A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

Kisebb, egy darabból álló küldeményekhez 39 x 25 cm-es, a szolgáltató nevével és telefonszámával ellátott nejlontasakot biztosítunk.

Esős időszakban ez a nejlon a küldemények megóvását is szolgálja.

 

3.3.2.        Lezárás

A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

 

3.3.3.        Címzés

A küldemény felvételekor a feladónak meg kell adnia a küldemény pontos kézbesítéséhez szükséges információkat (címzett neve, pontos rendeltetési hely).

A futár ez alapján állítja ki a fuvarlevelet. A feladónak nem kell címadatokkal ellátnia a küldeményt.

 

 

 

4.      A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

4.1.           Díjak megállapítása

Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni.

A szolgáltatások díját a hatályos Díjszabás, jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklete tartalmazza.

A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.

A szolgáltatások díját a szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az új díjakat weboldalán közzéteszi.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új, elfogadott díjakat kell megfizetnie.

A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

 

4.2.           Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjának lerovása történhet a feladónál, vagy a címzettnél készpénzzel és átutalással.

Készpénzes fizetés: Eseti megrendelés alapján a díj kiegyenlítése a megrendeléstől függően – készpénzfizetési számla ellenében – a küldemény átvétele, vagy kézbesítése során készpénzben történik.

Átutalásos fizetés: Írásbeli szerződés alapján történik. A megrendelések alkalmával kiállított fuvarleveleket a szolgáltató nyilvántartásba veszi, hó végén összesíti, az összesített díjról számlát állít ki.

Megrendelő a számla összegét köteles banki átutalás útján kiegyenlíteni az átvételtől számított 8 napon belül.

Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató a mindenkori érvényben levő jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot számít fel, egyidejűleg az adott Megrendelő felé szünetelteti a szerződésben rögzített szolgáltatást, csak készpénzzel kiegyenlített megrendelést fogad el.

30 napot meghaladó késedelem, nem fizetés esetén a szolgáltató követelése kiegyenlítése érdekében külön felhívás nélkül eljárást indít Megrendelővel szemben

A szolgáltató a szolgáltatás díjváltoztatási jogát fenntartja. A díjszabásban bekövetkezett változásokról Megrendelőt az érvénybe lépést megelőző 30 nappal írásban értesíti.

 

 

 

 

5.     Szolgáltatások

Minden küldemény felvétele, kézbesítése írásban, aláírással dokumentálva történik.

A küldemények mérete, súlya:

̶            Kerékpáron történő szállítás esetén a küldemény három kiterjedése együttvéve nem haladhatja meg a 150 cm-t, melyből a leghosszabb mérete 100 cm-nél nem lehet nagyobb. Súlya: max. 5 kg.

̶            Motorkerékpáron történő szállítás esetén a küldemény három kiterjedése együttvéve nem haladhatja meg a 150 cm-t, melyből a leghosszabb mérete 100 cm-nél nem lehet nagyobb. Súlya: max. 10 kg.

̶            Személygépkocsival történő szállítás esetén a küldemény három kiterjedése együttvéve nem haladhatja meg a 300 cm-t, melyből a leghosszabb mérete 150 cm-nél nem lehet nagyobb. Súlya: max 40 kg.

̶            Gyalogos szállítás esetén a küldemény mérete a 20 x 20 x 20 cm-t, súlya az 5 kg-ot nem haladhatja meg.

 

5.1.           Alapszolgáltatás

A küldemény felvétele a megrendeléstől számított 30 percen belül, kézbesítése – jogszabályban foglalt eltérésekkel és kivétellel – a címzett részére a feladó Megrendelő által megjelölt helyen – Budapest területén belül a küldemény felvételétől számított 90 percen belül, az ország területén 10 órán belül – a jogosult átvevőnek történő átadással történik. A küldemény átvételének elismerését a címzett a fuvarlevélen aláírással igazolja.

 

5.2.           Különszolgáltatások

5.2.1.        Expressz szolgáltatás

(Csak motorral és csak Budapest közigazgatási határán belüli küldemények kézbesítésére kérhető akkor, ha a szolgáltatás megrendelése nem hátráltatja az alapszolgáltatás teljesítését.)

A küldemény kézbesítési ideje a megrendeléstől számított 60 percen belül történik.

Díja: alapdíj + 50 %

 

5.2.2.        Körfuvar

Kedvezményes díjú, azonos megrendelő 2 vagy több cím esetén kérheti. A küldemények kézbesítési ideje egyedi megállapodás alapján történik.

Díja: A legtávolabbi cím körzetének díja + címenként az adott körzet körfuvardíja.

 

5.2.3.        Oda-vissza

A futár a küldemény kézbesítése után visszatér a megrendelés indulópontjára. Díja: alapdíj + 50 %

 

5.2.4.        Kisteher

A személygépkocsival szállítható küldemények mérethatárát meghaladó küldemények szállítása maximum 600 kg-ig, kb. 1.5 köbméter, illetve 110 x 110 x 160 cm terjedelemig. Díja: 80 Ft/km

 

5.2.5.        Utánvétel

Csak Magyarország területére vehető igénybe. A szolgáltatás teljesítése során a szolgáltató vállalja, hogy a küldeményt a megrendelő által meghatározott utánvételi összeg beszedése után kézbesíti, majd a beszedett összeget a megrendelő részére eljuttatja.  Díja: az oda-vissza fuvar díja + egyedi megállapodás szerint a készpénz továbbítási (átutalási) díja.

5.2.6.        Zöld futár

Csak Budapest közigazgatási határán belül kérhető. Kedvezményes díjú szolgáltatás, a küldemény kézbesítése gyalogos futárral (a tömegközlekedés igénybevételével) történik. A kézbesítési idő: a megrendeléstől számított 4 órán belül.

Díja: bruttó 800 Ft.

5.2.7.        Ügyintézés:

Egyedi megállapodás alapján vállaljuk a megrendelő által meghatározott ügyek intézését, áru- és anyagbeszerzését.

Díja: az ügyintézés mélységének megfelelően, egyedi megállapodás szerint.

 

5.3.           Díjmentesen kérhető szolgáltatások

̶            A várakozás első 5 perce ingyenes.

̶            Tudakozódás

̶            Adatszolgáltatás

̶            Költséghely szerinti számlázás: Írásban szerződött, átutalással fizető megrendelőink kérésére a hó végén összesített fizetendő díjat igény esetén költséghelyekre bontva számlázzuk.

 

6.     A szolgáltatás ellátása

6.1.           Megrendelés

A szolgáltatás a diszpécser szolgálaton keresztül megrendelhető személyesen, telefonon, e-mailben, vagy előzetes egyeztetés után faxon keresztül történhet.

 

6.2.           A küldemény felvétel

A küldemény átvételével egyidőben a szolgáltató dátummal ellátott, aláírással igazolt, bizonyító erejű, szigorú számadású fuvarlevelet, vagy kézpénzfizetési számlát állít ki, melyet a Megrendelő vagy a küldemény felvételének helyétől függően a címzett köteles aláírni.

 

 

6.3.           Szállítás

A szállítás – a küldemény tulajdonságától, nagyságától függően – gyalog, motorkerékpárral vagy személygépkocsival történik

 

6.4.           Kézbesítés, visszavétel, visszaküldés

A küldemény átadása a feladó által megadott címhelyen a címzettnek, ettől eltérő utasítás hiányában a címhelyen tartózkodó személynek történik.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató a Megrendelőt azonnal értesíti. A küldeményt a Megrendelő rendelkezése szerint esedékes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti.

A nem megfelelő címzés a Szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

Köteles a futár a tévesen címzett küldeményeket az általa ismert helyes címre kézbesíteni. A téves címzésből adódó új cím kézbesítési díja kiszámlázásra kerül a Megrendelő felé.

A küldemény átvételét az átvevő a fuvarlevélen teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

A tévesen kézbesített küldeményt a Szolgáltató köteles a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

A szolgáltató a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvételi összeg a feladó részére már elszámolásra került.

 

7.     Tájékoztatás, panasz, tudakozódás

7.1.           Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

Telefonon, faxon, e-mail-ben az igénybevevők részére közzé teszi:

̶            Általános Szerződési Feltételeket;

̶            az alkalmazott díjakat;

̶            az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

̶            minden egyéb közérdekű információt.

 

7.2.           Felhasználói bejelentések, panaszok

A Megrendelők számára lehetőség van arra, hogy szóban, vagy írásban, illetve egyéb módon (pl.: e-mail, fax) a szolgáltatással kapcsolatban észrevételeiket, panaszaikat megtehessék.

Panasznak minősül minden olyan bejelentés, amelyben a szolgáltatást igénybevevő állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak.

Nem minősül panasznak - a szolgáltatást igénybevevő részéről kezdeményezett - a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás, adatszolgáltatás igénybevétele, a szolgáltatás minőségének javítására tett javaslatok, illetve a panasztétel határidejének lejárta utáni panasztétel.

A panasztétel határideje:

̶            küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától számított egyéves jogvesztő határidőn belül,

̶            tevékenységgel vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 1 éves határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy magatartás megvalósítását követő 2 éven belül.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást.

A szolgáltató a panaszokat kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek írásban válaszol.

Amennyiben a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, illetve a Megrendelő a  tájékoztatását nem fogadja el, a Megrendelő a Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselőjéhez vagy a Nemzetközi Hatóság Hivatalához fordulhat.

 

7.3.           Tudakozódás

A Szolgáltató a Megrendelőnek, címzettnek, vagy azok meghatalmazottjainak kérésére a szolgáltatás teljesítéséről, egy adott küldemény sorsáról – a megrendeléstől számított 1 éven belül - tudakozódás szolgáltatás keretén belül tájékoztatást ad.

A tudakozódási eljárásírásban vagy email-en formanyomtatvány kitöltésével történik. Az eredményről a Szolgáltató a tudakozódási eljárás kezdeményezésének napjától számított 30 napon belül írásban, vagy e-mailen keresztül válaszol.

 

 

 

 

 

 

8.     Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

8.1.           Adatszolgáltatás

A Szolgáltató a szolgáltatásokkal és a küldeményekkel kapcsolatos adatokról a feladó, a címzett és meghatalmazottjaik, illetve jogszabályban arra felhatalmazott szerv írásbeli megkeresésére adatszolgáltatást biztosít. Az utóbbi esetekben még akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

 

8.2.           Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

Szolgáltató a szolgáltatás során, vagy azzal összefüggésben tudomására jutott magán, üzleti- és üzemi titkot megtartja, valamint a személyes adatok titokban maradásáról gondoskodik. A küldemény tartalma iránt nem érdeklődik, ezért az ebből eredő anyagi és erkölcsi károkért felelősséget nem vállal.

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség kiterjed a Szolgáltató valamennyi alkalmazottjára, tagjára, megbízottjára és postai közreműködőjére még akkor is, ha azok tagsága, munkaviszonya, megbízási, közreműködői jogviszonya megszűnik.

 

Zárt küldeményeket kizárólag akkor bontja fel, ha:

̶            a küldemény csomagolása, burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében ez indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással ez nem oldható meg, vagy

̶            a küldemény tartalma által okozott veszélyhelyzet elhárítása érdekében ez indokolt,

̶            kézbesíthetetlenség esete áll fenn.

 

A küldemény felbontását két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. Bizottsági tag hiánya esetén a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosító képviselőjének jelenlétében történik. Szolgáltató a felbontás tényéről, annak okáról a feladót értesíti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.     Szolgáltató felelősségi köre, kártérítési kötelezettsége, díjvisszatérítés

9.1.           Felelősség

Szolgáltató szerződés nem szerződésszerű teljesítéséért, a küldemények részleges vagy teljes megsemmisüléséért a Postatörvény Szabályai szerint felel.

Nem felel a szolgáltatás nem, vagy nem teljesítésszerű teljesítéséért, ha:

̶            bizonyítja, hogy a kár a működési körén kívül álló elháríthatatlan külső okból keletkezett,

̶            ha a kárt a csomagolás kívülről nem látható hiányossága, vagy a küldemény belső tulajdonsága okozta,

̶            a késedelmes kézbesítést, illetve a kézbesíthetetlenséget az elégtelen cím okozta,

̶            a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

 

Bizonyítottan működési körén kívül keletkezett akadály esetén a Megrendelő köteles a fuvardíj – az akadály felmerüléséig járó – arányos részét és a szolgáltató fuvarral kapcsolatos költségeit megfizetni

A szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt:

̶            minden kézbesítést hátráltató lényeges körülményről,

̶            ha a küldeményt kár érte, vagy veszélyben van.

9.2.           Kártérítés

9.2.1.        A kártérítés általános szabályai

A megrendelő a szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított egy éves elévülési időn belül érvényesítheti.

A megrendelő a küldemény késedelmes kézbesítése címén a szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét átvételtől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

A megrendelő kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsérülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén kárigény bejelentéséről készült jegyzőkönyv alapján van lehetőség.

Amennyiben a szolgáltatónak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

̶            a sérült küldeményt átvette; vagy

̶            a faladónak a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének a jogát a címzettre engedményezte.

A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

 

9.2.2.        A kárigény bejelentésének módja

Ha a megrendelő kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően egy éves elévülési időn belül teheti meg.

A kártérítés igénylése írásban történik.

A kárigényhez csatolni kell:

̶            küldemény elvesztése, megsemmisülése esetén a nemlegesen elintézett tudakozványértesítőt,

̶            küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányának tényéről és mértékéről készült jegyzőkönyvet,

̶            panasz – késedelmes kézbesítés – kivizsgálása során küldött írásos értesítőt.

9.2.3.        A kártérítés mértéke:

a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése estén a fizetendő kártérítési átalány összege a szolgáltatásért fizetendő díj kétszerese,

a küldemény késedelmes kézbesítése esetén fizetendő kártérítési átalány összege a szolgáltatásért fizetett díj kétszerese

utánvételes küldemény teljes elveszése esetén a teljes utánvételi díj, részleges elveszés, sérülés esetén a kártérítés összege arányosan módosul a keletkezett kár mértékéhez.

A küldeménnyel kapcsolatos kártérítések mellett a Szolgáltató a szolgáltatásért fizetett díjat is visszafizeti.

Jogvita esetén a szerződő Felek elfogadják a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

 

9.2.4.        A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül bírálja el, illetve az elbírálástól számított 8 naptári napon belül intézkedik a kárösszeg kifizetése iránt.

A igény elutasítása esetén a bejelentőt írásbeli indoklással értesíti.

 

9.2.5.        Díjvisszatérítés

A díjvisszatérítés esetei:

A küldeménnyel kapcsolatos kártérítések mellett a Szolgáltató a szolgáltatásért fizetett díjat is visszafizeti.

A Szolgáltató visszatéríti a túldíjazásból tévesen beszedett díjkülönbözetet, ha a kezelési okiratokból annak ténye megállapítható.

A Szolgáltató visszatéríti a Megrendelőtől beszedett díj egy részét, ha a küldemény kézbesítése előtt a Megrendelő módosítja a küldemény rendeltetési helyét, ami által az új címhely egy kedvezőbb díjkategóriába esik.

 

 

10.            Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

 

11. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében, illetőleg rendkívüli állapot idején és honvédelmi érdekből

A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes. Szolgáltató rendkívüli állapot, illetve katasztrófa idején az intézkedési terv alapján tett intézkedéseinek, illetve a honvédelmi érdekek érvényesítésére vonatkozó jogszabályok szerint általa nyújtott hírközlési szolgáltatások tényleges költségeinek megtérítésére jogosult.

 

Budapest, 2009. április 23.

Koltovári István

ügyvezető igazgató